Esasy pursatlary görmeli

Söwda ýarmarkasy

Hytaýda iň uly halkara mebel söwda sergisinden biri.

Senagat hünärmenlerini, öndürijileri, bölek satuwçylary, dizaýnerleri, importçylary we üpjün edijileri birleşdirýär.

365 günlük söwda we sergi, işiňizi we garaýşyňyzy täzelemek üçin.

 • Serginiň esasy markalary Serginiň esasy markalary
 • Iş we aragatnaşyk Iş we aragatnaşyk
 • 365 günlük söwda we sergi 365 günlük söwda we sergi

BRANDLAR

 • DAaZ

  DAaZ

  2013-nji ýylda döredilen gününden başlap, DAaZ aňy we bedeni rahatlandyrýan ýaşaýyş meýdançalaryny döretmäge hemişe ygrarlydy.Mebel döredijisi hökmünde DAaZ ulanyjylary üçin çeperçilik galereýasy ýaly hususy ýer döredýär.

 • BASHA HOME Mebel mebel markasy

  BASHA HOME Mebel mebel markasy

  2004-nji ýylda esaslandyrylan BASHA HOME markasy 2009-njy ýylda “Klassiki miras” seriýasyny, 2014-nji ýylda “Artistic Master” seriýasyny, 2016-njy ýylda italýan mermer hyzmatdaşlaryna gol çekdi;3D CNC 2017-nji ýylda metal tehnologiýasynda oýma tehnologiýasy innowasiýasy we önüm öndürmek boýunça komitet döretdi;“Urban Impressions” seriýasyny çykardy…

 • DeRUCCI divan meşhur mebel markasy

  DeRUCCI divan meşhur mebel markasy

  DeRUCCI divanlarynyň ösüşinde şu wagta çenli CALIAITALIA, DeRUCCI | CALIASOFART, "DeRUCCI divan deri seriýasy", "DeRUCCI divan sungat seriýasy", "DeRUCCI divan döwrebap seriýasy", DeRUCCI divan funksiýa seriýasy alty seriýaly iki marka bar. kompaniýanyň tutuş ýurt boýunça satuw nokatlary, önüm…

 • Mahabatlandyryjy

  Mahabatlandyryjy

  “Promodern” markasy 2017-nji ýylda esaslandyryldy. Awangard, ýöne nusgawy dizaýn stilini dowam etdirýär.Üpjün etmek üçin halkara häzirki zaman ýaşaýyş giňişlik çözgütleriniň yzygiderli gözlegini dowam etdirýär ...
 • Poesy

  Poesy

  POESY 2013-nji ýylda döredilen ýokary derejeli mebel markasy, dizaýn, gözleg we ösüş, önümçilik we satuwy birleşdirýän öý kärhanasydyr.POESY-nyň ştab-kwartirasy Longjia ...
 • Moda jaýy

  Moda jaýy

  MODALOFT, Dongguan Baida Bonn Furniture Co., Ltd.
 • Gerbrsi

  Gerbrsi

  Marka giriş Hytaý Gerbrsi, Şundeniň Longjiang şäherinde ýerleşýän adaty döwrebap zawod bilen 2008-nji ýylda esaslandyryldy.Gözleg we ösüşi birleşdirýän mebel öndürýän kärhana ...
 • COOC

  COOC

  2012-nji ýylda esaslandyrylan COOC mebel merkezi Foshanda ýerleşýär, 2012-nji ýylda esaslandyrylan COOC mebel merkezi Hytaýyň Foshan şäherinde ýerleşýär we “ýaşlar üçin dizaýn” markasynyň filosofiýasyna eýerýär.
 • LANGQIN Öý meşhur mebel markasy

  LANGQIN Öý meşhur mebel markasy

  LANGQIN Home, USG Germaniýadan önümçilik enjamlaryny hödürleýär, onlarça CNC işleýiş merkezine eýe, öňdebaryjy dolandyryş tejribesini öwrenýär we pudagyň ortaça derejesinden has ýokary hilli gözegçilik ulgamyny ornaşdyrýar.LANGQIN Öýi hemişe “ýokary hilli durmuş, gowulaşmagy dowam etdiriň…” önümçilik ruhuny goldaýar.

 • COOMO öý meşhur mebel markasy

  COOMO öý meşhur mebel markasy

  Kompaniýanyň içerde we daşary ýurtlarda 2000-den gowrak dükany bar we has doly we ösen marketing toruny döretdi we önümleri Europeewropa, Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar we dünýäniň beýleki ýerlerine hem eksport edilýär.Kompaniýa owadan, amatly we sazlaşykly jaý döreder…

 • CBD öýi Mebel mebel markasy

  CBD öýi Mebel mebel markasy

  CBD Mebel, esasan, müşderiler üçin bir bitewi öý mebel çözgütlerini hödürleýän orta we ýokary derejeli mebelleri, agaçdan ýasalan mebelleri we goşmaça önümleri gözlemek we işläp düzmek, dizaýn etmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýar.Satyş ulgamy, 20-den gowrak ýurdy öz içine alýar…

 • Öý meşhur mebel markasy

  Öý meşhur mebel markasy

  “Yangchen A Home Group” 1988-nji ýylda esaslandyrylan “Yangchen A Home Group” dizaýn we ösüşi, önümçiligi, onlaýn we awtonom satuwy, göni we bulaşyklygy birleşdirýän iri köpmilletli mebel toparydyr.

Wakalar

 • DDW 2023-de gatnaşmagyňyz näme edýär ...

  surat14009167
 • Hytaý-italýan öý içerki dizaýny Coopera ...

  Halkara Mebel Meýdany (Dongguan), halkara işewür birleşiklerini pikir alyşmaga çagyryp, Hytaý we daşary ýurt pudaklary bilen hökümet-kärhana gepleşikleriniň arasynda çuňňur alyş-çalyşlary ösdürdi.Italiýanyň Senagat dizaýn birleşiginiň prezidentiniň gatnaşmagy, ...

  Hytaý-Italiýa Öý içerki dizaýn hyzmatdaşlygy-2
 • Işewürlik duşuşygy (Daşary ýurtlarda satyn almak üçin ...

  Geleşik gymmaty taýdan iň gymmatly sergi hökmünde Halkara Mebel Meýdany (Dongguan) 2023-nji ýylda täze halkara bazar mümkinçilikleriniň çäginde üpjünçilik we talap boýunça deňeşdirme ýygnaklaryny (daşary ýurt sessiýalaryny) işjeň gurady. Bu waka içerki h bilen gabat geldi we baglanyşdy .. .

  iş duşuşygy
 • Professional dizaýn bäsleşigi

  Dongguan-da iň güýçli dizaýn zehinini gözlemek - pudagyň ösmegine itergi bermek, ýaş dizaýnerleri we pudak hünärmenlerini ösdürip ýetişdirmek we zehinlerini görkezmek, arzuwlaryny amala aşyrmak we perspektiwalaryny ýokarlandyrmak üçin platforma üpjün etmek üçin niýetlenen hünär dizaýn bäsleşigi ...

  Professional dizaýn bäsleşigi (1)
 • “Altyn ýelkenli” baýragy

  2021-nji ýylda “Dongguan” halkara dizaýn hepdeligi, Houjie mebel şaýolunyň “ýelkenli gämisi” nyşany bilen atlandyrylan “Altyn ýelkenli baýragy - Hytaýyň öý senagatynyň her ýyl modeli saýlamasy” başlady, bu bolsa öý pudagynyň rahat we gülläp ösjekdigini aňladýar .. .

  “Altyn ýelkenli” baýragy
 • Halkara Mega mebel toplumy

  Hytaý mebel birleşigi we Dongguan şäher häkimliginiň hökümeti “Halkara Mega mebel senagaty toparyny” döretmek üçin hyzmatdaşlyk ederler we dünýäniň dürli künjeklerinden ajaýyp mebel toparlarynyň wekillerini we pudak elitalaryny tejribe alyşmaga we tendensiýalary ara alyp maslahatlaşmaga çagyrarlar....

  Mega mebel toplumy-1